Lees hier alles over de

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtnemer: Suzan Oostvogels praktijk voor coaching & therapie; Suzan Oostvogels;
  • opdrachtgever: een werkgever of particulier die een opdracht verleent aan opdrachtnemer;
  • opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
  • voorstel: omschrijving van voorgestelde dienstverlening door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever;
  • kandidaat: de natuurlijke persoon die begeleid wordt door opdrachtnemer.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten door opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2. Voorstellen en tot stand komen opdracht

1. Alle voorstellen worden schriftelijk bevestigd, indien gewenst met een korte omschrijving van de werkzaamheden.
2. Alle voorstellen opgesteld door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij expliciet anders aangegeven.
3. In de voorstellen worden kosten voor locatie, reiskosten en eventuele overige kosten, alsmede de betreffende BTW apart vermeld.
4. Opdrachtgever zal voor alle voorstellen schriftelijk, per e-mail of per brief akkoord geven. Indien de opdrachtgever de werkgever van de kandidaat is, is tevens (mondelinge) instemming van de kandidaat benodigd.
5. Na ontvangst van het akkoord door opdrachtnemer is er sprake van een opdracht.
6. Opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan de bepalingen van de Belastingdienst zodat duidelijk is dat er geen sprake is van een (loon)dienstverband tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
7. De duur van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt overeengekomen in het voorstel. Indien dit achterwege is gelaten bedraagt de duur van de overeenkomst maximaal een jaar.
8. De inhoud en voorwaarden van aanbiedingen, voorstellen en opdrachten zijn exclusief en gelden niet automatisch voor andere opdrachtgevers of andere (al dan niet) toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht / wijziging van de opdracht

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de NIP beroepscode hanteren.
2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht overeenkomstig aanpassen.
3. In afwijking van lid 2 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
4. Een overeengekomen opdracht voor begeleiding van een kandidaat, kan na het akkoord bevinden van de opdracht tot 14 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
5. Indien de opdracht na akkoord vroegtijdig wordt afgebroken, kan maximaal 50% van het resterende tegoed worden gerestitueerd.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of anderszins het vrije beheer over het vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 4. Geheimhouding

1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar hebben verkregen.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de kandidaat, zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij de beschikking hebben.
3. Opdrachtnemer zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.
4. Zie ook het privacy reglement van Suzan Oostvogels, praktijk voor coaching & therapie, te vinden op de website.

 

Artikel 5. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is.
2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.
3. Indien de overmacht situatie naar het oordeel van de opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht niet tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 6. Tarieven, facturering en betaling

1. Betaling van het volledige bedrag van de factuur voor de opdracht dient op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening te geschieden.
2. De betaling van het gehele factuurbedrag vindt plaats voorafgaand aan het starten van de dienstverlening, tenzij in de opdracht expliciet anders is overeengekomen.
3. In de voorstellen worden BTW, eventuele reiskosten en overige kosten apart vermeld.
4. Alle eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals opdrachten, oefeningen, rapportages etc., zijn uitsluitend bestemd voor de kandidaat. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de dienstverlening van opdrachtnemer door opdrachtgever en/of kandidaat geschiedt op eigen risico. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot de beroepsaansprakelijkheid.

 

Artikel 9. Annulering afspraak / no show

Een individueel gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het afgesproken gesprekstarief in rekening te brengen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Klachten van de opdrachtgever of kandidaat over de opdrachtnemer kunnen schriftelijk ingediend worden bij opdrachtnemer.
2. Ingediende klachten worden door de opdrachtnemer binnen 4 weken behandeld en afgehandeld. Indien er niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de opdrachtgever/kandidaat gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP.
3. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11. Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Bij het aangaan van de opdracht wordt verwezen naar de vindplaats van de geldende algemene voorwaarden; op verzoek zal een digitaal exemplaar van de geldende algemene voorwaarden worden verstrekt aan opdrachtgever of kandidaat.
2. Met het akkoord gaan met de opdracht, verklaart opdrachtgever – en indien van toepassing de betreffende kandidaat in dienst van opdrachtgever – kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en volledig akkoord te gaan met de inhoud.
3. Van toepassing is in principe de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht; de actuele algemene voorwaarden zijn van toepassing als hiermee aan wettelijke verplichtingen wordt voldaan of als dit anderszins redelijk en billijk is.

 

Versie 1 augustus 2023 – Suzan Oostvogels – Psycholoog & Coach – KVK: 57 0000 18 – BTW: NL001143456B87 – IBAN: NL89RABO0144458322

Impressie

psycholoog coach Breda suzan oostvogels 1
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 13
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 4
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 9
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 10
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 1
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 5
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 11
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 15
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 3
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 12
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 16
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 2
psycholoog coach Breda suzan oostvogels 7